Två Region Värmland-professorer installerade

Två av de tio professorer Region Värmland medfinansierar installerades idag!
Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap. Närmaste samarbetspartners är företagen i klustret Stål och verkstad.
Per Kristensson, professor i tjänsteforskning. Samarbetar i första hand med medlemsföretagen i The Packaging Arena.
Varmt välkomna till innovativa företag i Värmland!

20120921-165018.jpg

20120921-165029.jpg

Värmland förebild igen!

Universities: Drivers of Regional Development?
Universities: Drivers of Regional Development?

Det handlar återigen vårt så kallade triple helixsamarbete! Förra gången var det i en rapport från EU-kommissionen.

Idag har Håkan Spjuth, verksamhetsledare på Grants and Innovation Office och undertecknad en artikel i Nordregio News nr 2, 2012. Den handlar om samarbetet mellan akademi, näringsliv och det privata i Värmland. Hela numret är på temat universitet som motorer får regional utveckling. Vi tycker båda att det är extra roligt att det väl etablerade samarbetet i Värmland lyfts fram av Nordregio och sprids bland beslutsfattare och forskare i hela Norden!

Tjänsteinstitut till Värmland!

Idag invigde Maria Khorsand, vd för SP Sveriges tekniska forskningsinstitut deras tjänsteinstitut i Värmland/Karlstad.

Vi är mycket glada att SP valt att starta verksamheten i Värmland. Instituten fyller en viktig roll i det svenska innovationssystemet, en roll som vi till viss del saknat fram till nu.

Karlstads universitet har samverkan som profil och vi har genom de regionala klusterorganisationerna ett starkt och väl fungerande samarbete mellan företag och mellan företag och universitetet. Genom etableringen av institutsverksamheten kommer vi att knytas närmare till en aktör som kan spela en viktig roll i att komplettera detta samarbete med praktiskt, tillämpad forskning. Den främsta orsaken till etableringen är CTF, Centrum för tjänsteforskning som är en av de starkaste akademiska forskningsaktörerna på området, inte bara nationellt utan också internationellt.

Jag är övertygad att om några år kommer vi att betrakta den här dagen då tjänsteinstitutet startade sin verksamhet som historisk för det Värmländska innovationssystemet!

Varmt välkomna SP och er medarbetare Jonas Matting som skall leda etableringen!

Om institutet på Region Värmlands hemsida.

Synen på forskningen är föråldrad

Så skriver Anders Björn, vd på Metso Paper i Karlstad och ledamot av Karlstads universitets styrelse tillsammans med fyra andra industriledare i Sverige i UNT, Upsala Nya Tidning idag.

De fem näringslivscheferna menar bl a att nyckeln till ekonomisk tillväxt ligger i lärosätenas kapacitet att utveckla kunskaper som möter samhällets och företagens behov. De anser också att den ensidiga fokuseringen på Nobelpris och ett fåtal elituniversitet leder till minskad konkurrenskraft och studenter som går miste om relevant kunskap.

Vilka regelförändringar vill vi se för strukturfonderna nästa programperiod?

Arbetet pågår för fullt på näringsdepartementet för att förbereda nästa strukturfondsperiod (trots den skeptiska officiella svenska hållningen). På departementets senaste mötet med oss i regionerna var det tydligt att de flesta framför allt vill se förbättringar i hur vi använder fonderna.

Vilka regelförändringar vill vi i Värmland ha för att få bättre förutsättningar att använda strukturfonderna effektivt i kommande programperiod?

I vår region är vi i ett läge där en av våra prioriterade klustersatsningar, The Packaging Arena, har hamnat i ett osäkert läge om finansiering pga brister i förutsättningar för att jobba långsiktigt med strukturfonderna, pengarna räckte inte hela vägen. Nu får vi hoppas att det ordnar sig till slut, men osäkerheten innebär att värden av stora investeringar riskerar att snabbt försvinna.

I Sverige har vi bestämt oss för att bevilja max tre år långa projekt. Här är det är inte EU som styr oss! Bara det nationella regelverket tillät skull vi kunna kunna fatta beslut om projekt som pågår sju år. Hur skulle det vara om vi gjorde så men lade in ett par avstämningspunkter för att avgöra om det är värt att fortsätta satsningen? Alltså mer av ett långsiktigt programarbete.

Läs om vad långsiktighet har betytt i satsningen på tio nya professurer på Karlstads universitet. Helt avgörande var att förlänga tidshorisonten från tre år till fem genom en överenskommelse mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Välkommen Bo Edvardsson som ny vicerektor på Karlstads universitet!

Bo Edvardsson, vicerektor på Karlstads universitet, forskningsledare CTF

Det är mycket glädjande att Karlstads univesitets nya rektor, Åsa Bergenheim väljer att fortsätta på den inslagna vägen genom att satsa ännu mer på samverkan med näringslivet och samhället. Hon gör det genom att samtidigt som hon formellt tillträder den 1 november ha en ny vicerektor med uppdraget att samverka på plats.

Det är Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi som får uppdraget. Han är den person som varit i fronten för att utveckla CTF, Centrum för tjänsteforskning till den starkaste forskningsmiljö på Karlstads universitet och som fört CTF till en position bland de världsledande miljöerna inom tjänsteforskning.

Bosses programförklaring i Nya Wermlandstidningen, NWT den 29 oktober, visar hur samspelta regionen och universitetet är i synen på samarbete och samverkan (jämför t ex med mina inlägg Forskningspolitik för innovation! eller Tio nya professurer inom tre år):

 • Man behöver hitta formerna där forskning, undervisning och samverkan hänger i hop ännu bättre.
 • Vi behöver hålla så hög standard att vi är attraktiva för studenter och samarbetspartners även internationellt, då tror jag att vi kan betyda något för det regionala.
 • Det gäller att hitta några få profilerade styrkeområden och samtidigt ha en bredd annars är man inte ett universitet.
 • Samverkan kommer att bli allt viktigare eftersom mer och mer pengar från bland annat Vinnova, EU eller KK-stiftelsen kommer att gå direkt till företag som samverkar i stället för som nu direkt till universitetet.
 • Att vi tillsammans med företag gör forskningsansökningar, bedriver forskning och att företagen är med i undervisningen och i handledningen av doktorander.
 • Sedan vill jag gärna bidra med att vi utnyttjar universitetets och företagens internationella nätverk.

Se notiserna i NWT och på Kau:s hemsida:

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för universitetet? NWT 2011-10-29

Bo Edvardsson blir vicerektor med ansvar för näringslivssamverkan. Kau 2011-10-26

Forskningspolitik för innovation!

Jakten på Nobelpris och vetenskaplig excellens riskerar att leda till en forskningspolitik som missar många möjligheter till innovation för svensk konkurrenskraft.

Vinnova har visat att excellens gärna låter sig kombineras med samarbete. Man har även siffror på att Sverige tappar mark, i förhållande till länder som Finland och Nederländerna, när det handlar om innovationsstöd till företag

De fyra nya universiteten – Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Örebro universitet och Linnéuniversitetet – har unika förutsättningar att utvecklas som samverkans- och innovationsuniversitet. Man har visat på potentialen i det gemensamma innovationskontoret Fyrklövern. Den nystartade gemensamma doktorandkursen om samverkan och innovation är på gång att bli en smältdegel där kunskaper möts på kors och tvärs mellan universiteten och över ämnesgränserna.

Kombinationen av bredd och några spetsområden hos de nya universiteten samt en tradition och kultur för samverkan kan med rätt förutsättningar utvecklas till något mycket spännande för svensk innovationskraft. I Karlstad bygger vi nu snabbt ut kapacitet på universitetet för samproduktion av ny kunskap tillsammans med våra kluster The Paper Province, The Packaging Arena, Stål & Verkstad samt Compare. De gamla universiteten har en mycket längre väg att vandra för att bryta inrotade akademiska traditioner av vetenskapens oberoende. Risken är stor att man missar de viktiga forskningsfrågorna som man endast kan formulera tillsammans med näringslivet eller övriga samhället.

Ge därför de fyra nya universiteten ett särskilt samverkans- och innovationsuppdrag tillsammans med en förstärkning av deras forskningsmedlen. Det kan bli en lyckofyrklöver för svensk innovations- och konkurrenskraft!

Debattartikel om forskning i samverkan i samband med Folkpartiets landsmöte i Karlstad

Sverige rankar lågt när det handlar om samverkan näringsliv och akademi.

Näringslivsfinansierad forskning på lärosäten

Detta hände på samrådsgruppen för näringslivsfrågor 110622

Den här gången var vi ca 45 personer från 25 organisationer som möttes, nätverkade och informerad under tre tempofyllda timmar.

Några highligts från mötet (läs mer i minnesanteckingarna):

 • Näringslivet går bra i länet, många har eller kommer att få stora rekryteringsbehov.
 • 3,7 miljoner till Region Värmland för att stötta kvinnors företagande under 2011-2012.
 • Värmland är pilotregion i verksamt.se och gör regional anpassning på webben.
Karin och Ulf valde Whiteboard istället för Powerpoint när de berättade om hur Visit Värmland gått från ett projekt till en klusterorganisation. Flera projekt har spunnit ut sedan start. (Klicka på bilden för att få förstoring.)

På agendan för mötet stod:

Omvärldsspaning med bredd i North East of England

Karin, David, Gunnel, Anders, Ulf, Stefan, Peter, Lotta, Lars och Daniel. Besök på Baltic Centre for Contemporary Art

Värmland måste bli mycket bättre på omvärldsspaning och att gemensamt åka ut i världen för att systematiskt och regelbundet hämta hem nya intryck. Som ett led i det arbetet åkte en värmländsk delegation med tolv personer till tvillingstäderna Newcastle och Gateshead under en veckan i april. Huvudsyftet var att studera satsningar på kultur och kreativanäringar och platsmarknadsföring.

Så här presenterades gruppen i besöksprogrammet:

 • Lars Aronsson, Professor from CERUT, Centre for Research on Regional Development, at Karlstad University, http://www.kau.se/en/cerut
 • Lotta Braunerhielm, Prefect also from CERUT
 • Gunnel Kardemark Operational Manager, Karlstad University – http://www.kau.se/en
 • Karin Vangstad, Regional Tourism Manager, Visit Värmland – http://www.visitvarmland.se
 • David Lindeby, Regional Manager Creative Industries, Region Värmland – www.regionvarmland.se
 • Anders Olsson, Strategist Business Development and Research, Region Värmland – www.regionvarmland.se
 • Stefan Westling, Communication Manager, Attractive Värmland, Region Värmland – www.regionvarmland.se
 • Ulf Ljungdahl, CEO, Wermland Chamber of Commerce – http://www.handelskammarenvarmland.se
 • Peter Aschberg, Society Developer, Karlstads Municipality – http://www.karlstad.se
 • Daniel Nordholm, Architect, Arvika Municipality – http://www.arvika.se
 • Anders Pertun, CEO, Selma Spa+ – http://www.selmaspa.se
 • Jakob Rubenson, CEO, Information Design – http://www.informationdesign.se
Peter, Anders, Jakob, Daniel, David och Tina Snowball

Fyra av deltagarna är aktiva i den nybildade klusterorganisationen Visit Värmland, några är aktiva i satsningar på kulturella och kreativa näringar som sker i Arvika, bl a projektet Modell A. Attraktiva Värmland och Det företagsamma Värmland var andra satsningar som var med och tog intryck. Jakob Rubensson hade ett särskilt uppdrag att filma och intervjua de personer vi träffade samt att dokumentera deltagarnas intryck.

I projektet Det företagsamma Värmland kommer vi att sätt omvärldsspanarresor i system!

Andra Konficiusinstitutet i Sverige

Den 29/3 var jag med på invigningen av ett Konficiusinstitut för svensk-kinesisk samverkan på Karlstads universitet. Det ger möjligheter till kurser i kinesiska med väl kvalificerade lärare, studentutbyten och mycket mer.
Eftersom det tar tid att bygga relationer i Kina är detta ett steg som på sikt, rätt skött, kan bära frukt.

20110330-123855.jpg