Föreläsning med professor John Goddard

The role of the university in the development of its region

Passa på att lyssna på en världsledande auktoritet inom området samverkan universitet och region och som dessutom har fått upp ögonen på det spännande samverkansarbete som pågår i Värmland!

Tid: tisdag 1 oktober kl 16:30-18:00. Plats: Eva Erikssonsalen på Karlstads universitet

Hör gärna av er till mig om ni tänker komma (skriv i kontaktformuläret nedan eller mejla: anders.olsson@regionvarmland.se).

Fri entré. Kaffe serveras.

John GoddardLadda ner inbjudan: Föreläsning med professor John Goddard

Beslutsmotivering som ger lite extra pirr i magen!

Häromdagen råkade jag läsa Vinnovas beslutsdokument för att utse The Paper Province till vinnare i Vinnväxtprogrammet. Då kände jag att deras beslutsmotivering var både en bra sammanfattning av vad vi vill åstadkomma och samtidigt en stor och inspirerande utmaning. Därför vill jag gärna dela med mig av Vinnovas motivering och utmana och bjuda in fler att tillsammans med The Paper Province anta utmaningen att Värmland ska bli en storskalig demonstrator för bioekonomi!

Bedömningen av ansökan sammanfattas i det följande: Paper Province 2.0 med nod i Karlstad, avser att tillsammans med regionens övriga klustersatsningar, privata och offentliga forsknings- och innovationsresurser på allvar ta klivet in i bioekonomin. En gemensam kraftsamling ska utveckla och förnya den traditionella skogsindustrin och visa hur regionen ska bli en internationellt attraktiv miljö och kompetensnod för skogsbaserad bioekonomi. Regionen ska bli en storskalig demonstrator för hur ett samhälle kan transformeras till en bioekonomi. Utifrån tjänsteperspektiv och med fokus på nyttiggörande, ska nya produkter och tjänster realiseras och industrialiseras. Initiativet bygger på en väl genomtänkt regional innovationsstrategi med tydligt regionalt ledarskap. Paper Province har under mer än ett decennium visat att man har kraften att samlas för gemensam utveckling. Bedömningen är att initiativet är spännande och har en tydlig hållbarhetsdimension med trovärdigt tjänste- och industrifokus. Tillväxtpotentialen och viljan till förnyelse bedöms vara hög. Initiativet uppvisar hög trovärdighet kring sin genomförandeförmåga genom hög kompetens, engagemang och ett mycket starkt regionalt ledarskap för initiativet. Sammantaget är detta väl utvecklat förslag från en region med tydliga ambitioner och förutsättningar för satsningen.

Beslut i ärendet har fattats av Generaldirektör Charlotte Brogren. I den slutliga handläggningen har även Joakim Tiséus, Eva Schelin, Lars-Gunnar Larsson, Göran Andersson, Moa Eklund och Marit Werner deltagit, den sistnämnda som föredragande.

Skärmavbild 2013-09-25 kl. 11.04.36

Så här kände Maria Hollander, vd för The Paper Province när hon återigen läste beslutsmotiveringen: en bra sammanfattning som gör att det pirrar lite extra i magen!

Nordiska modellen sista dagens tema på global klusterkonferens

Lyssnar på Adrian Wooldridge, journalist på The Economist den sista dagen på konferensen ”Designing the Future – Innovation through Strategic Partnerships” i Kolding i Danmark. Adrian har ägnat ett ental månader åt att studera och skriva om den nordiska modellen, se The Nordic countries The next supermodel. För detta har tidningen fått större uppmärksamhet än något annat de publicerat. Norden framstår som en förebild i utveckling, tillväxt och hur vi organiserar samhället. Hur ser då en engelsk journalist på den nordiska modellen?

Norden har en stor offentlig sektor, som har nått sin gräns. Vi gör stora experiment i offentlig sektor med elmarknad, friskolor, sjukvård.
En snabb ökning av mångfalden sker samtidigt som en klass som blir väldigt mycket rikare än andra växer. Med trycket av globaliseringen håller den nordiska modellen på att ”re-invent”, återuppfinna sig själv.
Modellen kännetecknas i grunden av mycket öppenhet, ärlighet, pragmatism och stor tillit. Den medför därmed låga transaktionskostnader. Regeringarna jobbar med långsiktiga villkor för näringslivet utan att lägga sig i för mycket.
Adrian har sett många kluster med excellenscenter i Norden. Det offentliga stödjer näringslivet på det här sättet, utan att lägga sig i för mycket.
Vilka är utmaningarna? Danmark har för låg tillväxt i produktivitet. Finland har tappat mobiltelefonerna. Norge riskerar att överhetta sin ekonomi med investeringar i infrastruktur mm.
Norden är i ytterkanten för världsekonomin.
Norden är bra på inkrementell (stegvis) innovation, men klarar Norden radikal innovation? Radikal innovation kommer att finnas, nära offentlig sektor, t ex hur sjukvård produceras.
Vi har en stor utmaning med att få fram riktigt starka entreprenörer. Väldigt få nya stora företag finns här. Vi tenderar att mjölka samma gamla ko. I USA ser det helt annorlunda ut. Det finns också många människor i Indien, Kina och Sydamerika som är hungriga på att göra stora saker.
Under 90-talet var marknaden underskattad. Det unika är att Norden kombinerar stor offentlig sektor med individualism. I USA är individualismen stark men tillit till staten svag, i Sydeuropa är familjelivet viktigt och statens roll inte så stark.
Nu upptäcker världen att regeringar och offentlig sektor betyder mycket. Många länder intresserar sig för den nordiska modellen. Den politiska stabiliteten kommer att vara en stor konkurrensfördel för Norden. Liksom att kluster och konkurrenskraftiga innovationsmiljöer är resurser som gör att Adrian Wooldridge på The Economist tror att de nordiska länderna har stora möjligheter till en fortsatt god utveckling.

Välkommen Business Sweden!

En ny organisation har bildats. I Värmland är det Peter Liljeqvist som är deras representant. Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Devisen för den nya organisationen är: Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med.

Första samarbetet med Business Sweden för min del blir att jag nästa vecka åker till Malmö för att diskutera samordning av regionala och nationella förpackningssatsningar med mina kollegor på Region Skåne, Östsam och Västra Götalandsregionen och med medverkan av Anders Eliasson från Business Sweden.

Viktigt steg för The Paper Province och för Värmland!

Idag fick The Paper Province besked från Vinnova om att de beviljats medel för att skriva  en ansökan till Vinnväxtprogrammet. Genom beslutet kommer en gedigen planerinsprocess att starta för att flytta fram klustrets och Värmlands strategier ytterligare.

Vinnova skriver i sitt beslutsmeddelande att The Paper Province på ett övertygande sätt beskrivit initiativets potential att skapa regional konkurrenskraft genom förnyelse och gränsöverskridande samverkan mellan ett traditionellt industriellt styrkeområde och en framväxande förnyelse av näringslivet. Ansökan har potential att skapa regional konkurrenskraft både i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Någon kanske undrar vad projektet heter: ”The Paper Province 2.0 – Ett innovationssystem för en biobaserad samhällsekonomi”

Maria Hollanders glada mejl till oss som varit inblandade.

Värmlandsmodellen 2.0 – den nya klusterstrategin på plats!

Region Värmlands styrelse gav min kollega Staffan Bjurulf och mig uppdraget att ta fram ett förslag till en klusterstrategi för Värmland i april 2011. Vi har fört dialoger med näringslivsledare, klusterorganisationerna, kommunerna och våra politiker, vi har tagit fram fakta och statistik och vi har förhandlat olika finansierings- och organiseringsmodeller. På regionstyrelsens möte torsdagen den 25 oktober 2012 antogs klusterstrategin ”Värmlandsmodellen 2.0”. Det kändes som en examen för Staffan och mig när vi redovisa vårt uppdrag för de förtroendevalda. Vi tackar också för förtroendet att driva processen och är naturligtvis väldigt glada över att styrelsen ställde sig bakom denna viktiga satsning.

Strategin anger fyra prioriteringar:

  • Investeringsfrämjande
  • Norge: exportsatsningar, investeringar, affärsutveckling
  • Lokalt klusterarbete
  • Klustrens strategiska utveckling

Ledarskapet för Värmlands klusterarbete kommer att stärkas genom att en styrgrupp bildas där bl a de ledande regionpolitikerna och klusterordförandena kommer att ingå. Vi kommer även att jobba systematiskt med uppföljning och lärande. Konkreta planer finns för när mätningar och utvärderingar skall göras.

Nu kommer klusterorganisationerna att praktiskt jobba tillsammans med kommunernas näringslivsutvecklare med klusterarbete i vardagen på lokal nivå.

Klusterledarna kan i fortsättningen fokusera mer på verksamheten och uppdraget och mindre på finansieringsfrågorna tack vare tydligare och enkla spelregler.

Det finns även tydliga kriterier för vad som krävs för att vara ett Värmlandskluster och ingå i strategin. Sannolikt kommer tre klusterorganisationer att kunna kvalificera sig som Värmlandskluster under 2013: The Paper Province, Stål och Verkstad samt Compare. Samtidigt är det viktigt att framhålla att Region Värmland kommer även i fortsättningen att stödja andra utvecklingssatsningar. Skillnaden är att tillsammans med Värmlandsklustren sluter vi överenskommelser på fem år som innebär ömsesidiga åtaganden.

Jag är övertygad om att Värmland nu har en stabil plattform för att fortsätta att utveckla klusterarbetet. Det kommer att möjliggöra satsningar som vi hittills inte har kunnat föreställa oss.

Första steget blir att genomföra en kick off för Värmlandsmodellen 2.0 tillsammans med klustren och kommunerna den 30 november. Det ser vi verkligen fram mot!

En av Värmlandsmodellens prioriteringar är att verka för etableringar och investeringar som bidrar till att stärka klustren.

 

Läs mer om och ladda ner Värmlandsmodellen 2.0 från Region Värmlands hemsida.

Intensiv dag i Bryssel

Första mötet för dagen och huvudsyftet med resan var att träffa Carsten Schierenbeck på DG Enterprise. Med mig hade jag Jonas Matthing, ansvarig för SP:s satsning på tjänsteinnovation i Karlstad.

Mitt resesällskap, Jonas Matthing från SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Bakgrunden är att Värmland ansökte om att bli en sk demonstratorregion för tjänsteinnovation. Tyvärr fick vi nej. Men nejet innehöll även en inbjudan att ta del av satsningen genom en fortsatt dialog med kommissionen och deltagande på seminarier.

Carsten var försenad och vi blev oroliga att den utlovade timmen skulle naggas i kanten. Men mötet kom igång bra och den utlovade timmen blev till en och en halv.

Målen med vårt möte nåddes: att få information om hur arbetet med demonstratorsatsningen fortskrider; få berätta om att Värmland har mycket att bidra med när det handlar om tjänsteinnovation och viktigast av allt att ta oss in i nätverket för satsningen.

Vår strategi är att bli en del av det nätverk som kommissionen använder för att utveckla nya satsningar. Det ger oss möjlighet att ta del av ny kunskap, påverka innehåll i kommande utlysningar samt att bli framgångsrika i våra ansökningar. Ett långsiktig arbete, men nödvändigt för att dra nytta av vad man gör nere i Bryssel.

Nästa punkt på dagordningen var att stråla samman med en grupp från Värmland, Dalarna och Gävleborg som pitchade Slim-projektet inför Regio Stars Award. Det var ett glatt gäng vi mötte. Omdömet var att de gjort bästa presentationen! Nu får vi vänta några veckor på juryns utslag.

I juryn satt John Goddard, en värmlansvänn sedan OECD-projektet vi var med i. Förhoppningsvis kan vi knyta John till oss när vi i vår ska göra en utvärdering av vårt samarbete med Karlstads universitet.

Guide to Research and Innovation. Strategies for Smart Specialisations.

Jonas facebookade att han var i Bryssel och en kompis som råkade vara på plats, Jens Sörvik anslöt till oss. Vi tog en fika och Jens berättade att han börjat jobba på ett EU-institut i Sevilla där han arbetar med området smart specialisering. Regionerna förväntas ha en strategi för smart specialisering för att kunna lyfta strukturfondsmedel. Jens erbjöd sig att vara behjälplig när det är dags att utforma Värmlands strategi. – Ett oväntat resultat av Brysselresan!

Robbert Fischer, vd för JIIP, Joint Institute for Innovation Policy.

Eftermiddagen ägnades åt ett symposium arrangerat av JIIP som en del i K4I, Knowledge for Innovation, som hölls i EU-parlamentet.

Philips modell för Open Innovation.

En av de intressantaste talarna var Jan van den Biesen, vice vd från Philips. Deras konsekventa arbete för Open Innovation och att de har organiserat företaget för att ta sig an några stora samhällsutmaningar var två av de mest intressanta sakerna. Han lovprisade även EU:s sjunde ramprogrammet för forskning som möjliggjorde för företag och forskare att lyfta på luren och föreslå forskningssamarbeten med vem som helst i Europa. Tyvärr var vi de enda Skandinaverna.

Parallellt pågick förhandlingarna om storleken på EU:s forskningsbudget. Oron var stor att man skulle skära ner på dessa medel som ska bidra till Europa konkurrenskraft.

På kvällen anslöt Jonas och jag till en grupp från Östfold och Region Värmland som diskuterar kommande Interregprogram för våra länder. I programskrivandet har Region Värmland tagit på sig att skriva och att samordna den svenska sidan.

K4I, Knowledge for Innovation i EU-parlamentet.

Summa summarum, en innehållsrik dag med nya värdefulla kontakter och målet uppnått för mötet om tjänsteinnovation på DG Enterprise.

Barcelona – trycktank för regional utveckling

Kraschat banksystem, 50 % ungdomsarbetslöshet, utflyttning och insatser för att rädda företag från att dö. Samtidigt förenas dessa dystra saker med paradoxen att  kompetenta människor vill starta företag och tillgång till riskkapital är bättre än någonsin!

Vad händer när krisen slår till, hårt och snabbt i en blomstrande region? Vilka verktyg är det som är relevanta och vilka har man råd att behålla? Detta fick jag tillfälle att studera  tillsammans med Almi under två dagar i Barcelona.

Katalonien är den starkaste del av Spanien. Katalanerna med sina 7 miljoner invånare utgör 15 % av den spanska befolkningen men bidrar med 20 % av landets BNP. Många delegationer har tidigare vallfärdat till Barcelona för att studera framgångssagan. Men så är det inte nu.

Krisen som man nu är mitt uppe i har  bl a uppstått av att bankerna frikostigt lånat till fastighetsprojekt. Det har byggts i en rasande fart. Till slut höll det inte, byggmarknaden kraschade helt och hållet. Bankerna har fastigheter men inga pengar eftersom de måste ta över fastigheter när låntagarna inte kan betala längre. Investeringar i snabbtåg och flygplats mm har gjort att Katalonien och Barcelona stad har urusla finanser. Krisen är värre än hur det var 1986. Man drar ner på det mesta, även på tillväxtskapande insatser. En konsekvens är att arbetslösheten bland unga (15-29 år) är 50 %. Från att ha varit en inflyttningsregion emigrerar nu många.

Andreas, innovationsansvarig på Almi moderbolagEn organisation vi besökte var ACC10. De har bl a en verksamhet som jobbar med finansiering för växande företag. Krisen att lett till att de istället för att stödja innovation och tillväxt fokuserar på att hjälpa företag att överleva genom att tillföra likviditet. Tidigare har man jobbat med bankerna, men eftersom banksystemet de inte fungerar lånar man nu själva ut för att stärka likviditeten i företag.

ACC10 har även 35 kontor i världen för att stödja export och ivard investment. Nu när byggandet har upphört hjälper man företagen på byggmarknaden, arkitektbyråer  m fl ut på internationella marknader.

Barcelona Activa är namnet på en organisation som har många internationella utmärkelser och som exporterar sitt koncept för regional tillväxt. De har en storskalig verksamheten, mycket tack vare väl utvecklade webbtjänster. Många människor får hjälp att byta karriär eller starta företag genom en lång rad insatser. Med en halverad budget och halverad personal nästa år samtidigt som efterfrågan på deras tjänster ökar kraftigt blir de tvungna att som de själva uttrycker det ”reinvent our selvs”. Jag hoppas kunna följa upp hur de klarat den omställningen!

Barcelona Activa förinkubator
Barcelona Activa förinkubator

En tredje organisation vi besökte var la Salle Technova Barcelona. Det är en inkubator och  teknikpark som kombinerar IT med management genom att de finns på ett tekniskt universitet som även har en handelshögskola. Inkubatorn drivs på affärsmässiga grunder, utan offentligt stöd (trodde inte det var möjligt)!

De har genom krisen fått ett ökat inflöde av människor, ofta friställda från teknikintensiva verksamheter som vill starta företag (”nödvändighetsföretagande” är en känd effekt av lågkonjunkturer).

Stora investeringar i fastigheterEn annan, mer oväntad effekt är att tillgången på privat riskkapital ökat. Det är många i fastighetsbranschen som tjänat mycket pengar. Man kan inte ha pengarna på banken längre och det är ont om investeringsalternativ. Då söker man sig till nätverk av affärsänglar för att göra investeringar i innovativa företag.

Vid snabba förändringar ställs saker på sin spets. Det blir tydligt vad som fungerar och inte vid  vissa givna förutsättningar. Därför blir Barcelonaregionen så mycket intressantare att studera i dessa kristider än när det är full fart framåt. Det blir som en trycktank för att testa vad som håller i kristider. Jag hoppas kunna återkomma till Barcelona om ett år eller så för att se hur de har ”reinvented” stödsystemet. Tack vare Ryanairs direktflyg från Karlstad Airport ligger Barcelona bara 3 timmar och några hundralappar bort!

Tjänsteinstitut till Värmland!

Idag invigde Maria Khorsand, vd för SP Sveriges tekniska forskningsinstitut deras tjänsteinstitut i Värmland/Karlstad.

Vi är mycket glada att SP valt att starta verksamheten i Värmland. Instituten fyller en viktig roll i det svenska innovationssystemet, en roll som vi till viss del saknat fram till nu.

Karlstads universitet har samverkan som profil och vi har genom de regionala klusterorganisationerna ett starkt och väl fungerande samarbete mellan företag och mellan företag och universitetet. Genom etableringen av institutsverksamheten kommer vi att knytas närmare till en aktör som kan spela en viktig roll i att komplettera detta samarbete med praktiskt, tillämpad forskning. Den främsta orsaken till etableringen är CTF, Centrum för tjänsteforskning som är en av de starkaste akademiska forskningsaktörerna på området, inte bara nationellt utan också internationellt.

Jag är övertygad att om några år kommer vi att betrakta den här dagen då tjänsteinstitutet startade sin verksamhet som historisk för det Värmländska innovationssystemet!

Varmt välkomna SP och er medarbetare Jonas Matting som skall leda etableringen!

Om institutet på Region Värmlands hemsida.