Synen på forskningen är föråldrad

Så skriver Anders Björn, vd på Metso Paper i Karlstad och ledamot av Karlstads universitets styrelse tillsammans med fyra andra industriledare i Sverige i UNT, Upsala Nya Tidning idag.

De fem näringslivscheferna menar bl a att nyckeln till ekonomisk tillväxt ligger i lärosätenas kapacitet att utveckla kunskaper som möter samhällets och företagens behov. De anser också att den ensidiga fokuseringen på Nobelpris och ett fåtal elituniversitet leder till minskad konkurrenskraft och studenter som går miste om relevant kunskap.

Vilka regelförändringar vill vi se för strukturfonderna nästa programperiod?

Arbetet pågår för fullt på näringsdepartementet för att förbereda nästa strukturfondsperiod (trots den skeptiska officiella svenska hållningen). På departementets senaste mötet med oss i regionerna var det tydligt att de flesta framför allt vill se förbättringar i hur vi använder fonderna.

Vilka regelförändringar vill vi i Värmland ha för att få bättre förutsättningar att använda strukturfonderna effektivt i kommande programperiod?

I vår region är vi i ett läge där en av våra prioriterade klustersatsningar, The Packaging Arena, har hamnat i ett osäkert läge om finansiering pga brister i förutsättningar för att jobba långsiktigt med strukturfonderna, pengarna räckte inte hela vägen. Nu får vi hoppas att det ordnar sig till slut, men osäkerheten innebär att värden av stora investeringar riskerar att snabbt försvinna.

I Sverige har vi bestämt oss för att bevilja max tre år långa projekt. Här är det är inte EU som styr oss! Bara det nationella regelverket tillät skull vi kunna kunna fatta beslut om projekt som pågår sju år. Hur skulle det vara om vi gjorde så men lade in ett par avstämningspunkter för att avgöra om det är värt att fortsätta satsningen? Alltså mer av ett långsiktigt programarbete.

Läs om vad långsiktighet har betytt i satsningen på tio nya professurer på Karlstads universitet. Helt avgörande var att förlänga tidshorisonten från tre år till fem genom en överenskommelse mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Välkommen Bo Edvardsson som ny vicerektor på Karlstads universitet!

Bo Edvardsson, vicerektor på Karlstads universitet, forskningsledare CTF

Det är mycket glädjande att Karlstads univesitets nya rektor, Åsa Bergenheim väljer att fortsätta på den inslagna vägen genom att satsa ännu mer på samverkan med näringslivet och samhället. Hon gör det genom att samtidigt som hon formellt tillträder den 1 november ha en ny vicerektor med uppdraget att samverka på plats.

Det är Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi som får uppdraget. Han är den person som varit i fronten för att utveckla CTF, Centrum för tjänsteforskning till den starkaste forskningsmiljö på Karlstads universitet och som fört CTF till en position bland de världsledande miljöerna inom tjänsteforskning.

Bosses programförklaring i Nya Wermlandstidningen, NWT den 29 oktober, visar hur samspelta regionen och universitetet är i synen på samarbete och samverkan (jämför t ex med mina inlägg Forskningspolitik för innovation! eller Tio nya professurer inom tre år):

  • Man behöver hitta formerna där forskning, undervisning och samverkan hänger i hop ännu bättre.
  • Vi behöver hålla så hög standard att vi är attraktiva för studenter och samarbetspartners även internationellt, då tror jag att vi kan betyda något för det regionala.
  • Det gäller att hitta några få profilerade styrkeområden och samtidigt ha en bredd annars är man inte ett universitet.
  • Samverkan kommer att bli allt viktigare eftersom mer och mer pengar från bland annat Vinnova, EU eller KK-stiftelsen kommer att gå direkt till företag som samverkar i stället för som nu direkt till universitetet.
  • Att vi tillsammans med företag gör forskningsansökningar, bedriver forskning och att företagen är med i undervisningen och i handledningen av doktorander.
  • Sedan vill jag gärna bidra med att vi utnyttjar universitetets och företagens internationella nätverk.

Se notiserna i NWT och på Kau:s hemsida:

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för universitetet? NWT 2011-10-29

Bo Edvardsson blir vicerektor med ansvar för näringslivssamverkan. Kau 2011-10-26

Forskningspolitik för innovation!

Jakten på Nobelpris och vetenskaplig excellens riskerar att leda till en forskningspolitik som missar många möjligheter till innovation för svensk konkurrenskraft.

Vinnova har visat att excellens gärna låter sig kombineras med samarbete. Man har även siffror på att Sverige tappar mark, i förhållande till länder som Finland och Nederländerna, när det handlar om innovationsstöd till företag

De fyra nya universiteten – Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Örebro universitet och Linnéuniversitetet – har unika förutsättningar att utvecklas som samverkans- och innovationsuniversitet. Man har visat på potentialen i det gemensamma innovationskontoret Fyrklövern. Den nystartade gemensamma doktorandkursen om samverkan och innovation är på gång att bli en smältdegel där kunskaper möts på kors och tvärs mellan universiteten och över ämnesgränserna.

Kombinationen av bredd och några spetsområden hos de nya universiteten samt en tradition och kultur för samverkan kan med rätt förutsättningar utvecklas till något mycket spännande för svensk innovationskraft. I Karlstad bygger vi nu snabbt ut kapacitet på universitetet för samproduktion av ny kunskap tillsammans med våra kluster The Paper Province, The Packaging Arena, Stål & Verkstad samt Compare. De gamla universiteten har en mycket längre väg att vandra för att bryta inrotade akademiska traditioner av vetenskapens oberoende. Risken är stor att man missar de viktiga forskningsfrågorna som man endast kan formulera tillsammans med näringslivet eller övriga samhället.

Ge därför de fyra nya universiteten ett särskilt samverkans- och innovationsuppdrag tillsammans med en förstärkning av deras forskningsmedlen. Det kan bli en lyckofyrklöver för svensk innovations- och konkurrenskraft!

Debattartikel om forskning i samverkan i samband med Folkpartiets landsmöte i Karlstad

Sverige rankar lågt när det handlar om samverkan näringsliv och akademi.

Näringslivsfinansierad forskning på lärosäten

Detta hände på samrådsgruppen för näringslivsfrågor 110622

Den här gången var vi ca 45 personer från 25 organisationer som möttes, nätverkade och informerad under tre tempofyllda timmar.

Några highligts från mötet (läs mer i minnesanteckingarna):

  • Näringslivet går bra i länet, många har eller kommer att få stora rekryteringsbehov.
  • 3,7 miljoner till Region Värmland för att stötta kvinnors företagande under 2011-2012.
  • Värmland är pilotregion i verksamt.se och gör regional anpassning på webben.
Karin och Ulf valde Whiteboard istället för Powerpoint när de berättade om hur Visit Värmland gått från ett projekt till en klusterorganisation. Flera projekt har spunnit ut sedan start. (Klicka på bilden för att få förstoring.)

På agendan för mötet stod:

IVA samlar in regionala kartbilder om innovation

Läs i länken hur vi har svarat på IVAs fem frågor om innovation i Värmland.

1. Har ni gjort någon nulägesanalys för er region där innovationsaspekter finns med? Om ni gjort det – vilka är huvudresultaten? Om ni inte gjort det – planerar ni att göra en sådan?
2. Har ni gjort en innovationsstrategi för regionen? Vilka är huvudpunkterna i denna?
3. Hur ser det regionala ledarskapet ut för innovationsarbetet i er region? Vilka är inblandade? Ingår representanter från högskola, myndigheter/kommun, näringsliv?
4. Vilka är dina och era synpunkter på en lämplig roll- och ansvarsfördelning mellan nationell och regional nivå? Svaret kan både ta upp kritiska synpunkter på hur det ser ut idag och mer framåtblickande hur det skulle kunna vara.
5. Vilka goda exempel på initiativ inom innovationsområdet vill du lyfta fram från din region? Det kan gälla allt från projekt, lyckade samarbeten, lyckade företagssatsningar eller enskilda initiativ.

Sammanställning Värmland för IVA 110505